پاورپوینت جوشکاری الکتریکی(کارگاه عمومی)

پاورپوینت جوشکاری الکتریکی(کارگاه عمومی)

پاورپوینت جوشکاری الکتریکی(کارگاه عمومی)

مرتبط با درس کارگاه عمومی دانشگاه فهرست مطالب: تاریخچه جوشکاری جوشکاری با قوس الکتریکی مبانی جوشکاری با برق مهارت در ایجاد قوس الکتریکی خطرات,وسايل و نکات ایمنی نام گذاری الکترود جوشکاری روشن کردن قوس الکتریکی حرکات الکترود انواع اتصالات وضعیت جوشکاری دستگاه های جوشکاری جوشکاری زیر اب کاربرد جوشکاری در صنعت منابع