کتاب Grammar and Vocabulary for Advanced

کتاب Grammar and Vocabulary for Advanced

کتاب Grammar and Vocabulary for Advanced

این کتاب ساختارهای گرامری و لغات ضروری برای آزمون CAE را در بر می گیرد. مطالعه این کتاب شما در کلیه آزمون های یاری نموده و سطح مهارت شنیداری، نوشتاری، و درک مطلب را به صورت قابل توجهی بالا می برد. درس یک تا بیست و به بیان و تحلیل گرامر در متن پرداخته است. در درس 26 تا 45، لغات واصطلاحات ضروری ارائه شده و روش های مفید برای مطالعه و یادگیری لغات نیز بیان گردیده است. کیفیت فایل: اسکن تصویری رنگی از صفحات کتاب

کتاب Grammar and Vocabulary for Advanced انتشارات کمبریج

کتاب Grammar and Vocabulary for Advanced انتشارات کمبریج

کتاب Grammar and Vocabulary for Advanced انتشارات کمبریج

این کتاب ساختارهای گرامری و لغات ضروری برای آزمون CAE را در بر می گیرد. مطالعه این کتاب شما در کلیه آزمون های یاری نموده و سطح مهارت شنیداری، نوشتاری، و درک مطلب را به صورت قابل توجهی بالا می برد. درس یک تا بیست و به بیان و تحلیل گرامر در متن پرداخته است. در درس 26 تا 45، لغات واصطلاحات ضروری ارائه شده و روش های مفید برای مطالعه و یادگیری لغات نیز بیان گردیده است. کیفیت فایل: اسکن تصویری رنگی از صفحات کتاب

کتاب Grammar and Vocabulary for Advanced انتشارات کمبریج

کتاب Grammar and Vocabulary for Advanced انتشارات کمبریج

کتاب Grammar and Vocabulary for Advanced انتشارات کمبریج

این کتاب ساختارهای گرامری و لغات ضروری برای آزمون CAE را در بر می گیرد. مطالعه این کتاب شما در کلیه آزمون های یاری نموده و سطح مهارت شنیداری، نوشتاری، و درک مطلب را به صورت قابل توجهی بالا می برد. درس یک تا بیست و به بیان و تحلیل گرامر در متن پرداخته است. در درس 26 تا 45، لغات واصطلاحات ضروری ارائه شده و روش های مفید برای مطالعه و یادگیری لغات نیز بیان گردیده است. کیفیت فایل: اسکن تصویری رنگی از صفحات کتاب