شناسایی عوامل موثر در گردشگری مکانهای تاریخی

شناسایی عوامل موثر در گردشگری مکانهای تاریخی

شناسایی-عوامل-موثر-در-گردشگری-مکانهای-تاریخی

شناسایی عوامل موثر در گردشگری مکانهای
تاریخی(مطالعه موردی:بازار تاریخی اردبیل
(

تعداد
صفحات : 58 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

فهرست
مطالب
 

 

فصل اول:کلیات تحقیق1

1-1مقدمه2

1-2طرح مساله4

1-3سوالات پژوهش5

1-4
اهداف پژوهش5

1-5روش گردآوری اطلاعات5

1-6روش انجام پژوهش5

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش6

2-1 مقدمه7

2-2 گردشگری7

2-3 گردشگر8

2-4دیدگاه‌ها
و عناصر گردشگری
11

 2-5انواع گردشگری13

2-5-1گردشگری فرهنگی13

2-5-2گردشگری هنری 14

2-5-3گردشگری تاریخی 14

2-5-4گردشگری تفرح و تفرج 17

2-5-5گردشگری دریایی17

2-5-6 گردشگری طبیعت گردی18

2-6
جاذبه
 ها‌ی گردشگری19

2-7مکان های تاریخی و گردشگری20

2-8بازار22

2-9عوامل موثر بر جذب
گردشگر
25

2-10پیشینه پژوهش29

فصل سوم:معرفی بازار تاریخی اردبیل34

3-1 معرفی اردبیل35

3-2بازار تاریخی اردبیل36

فصل چهارم :یافته های پژوهش41

4-1 مقدمه42

4-2 یافته های تحقیق43

4-3عوامل داخلی موثر بر گردشگری در بازار
تاریخی اردبیل 45

4-4عوامل خارجی موثر بر گردشگری بازار تاریخی
اردبیل 46

فصل پنجم :نتیجه گیری47

5-1 خلاصه و نتیجه گیری 48

منابع51

 

 

                                      

دانلود فایل

تاثیر گردشگری بر توسعه‌ روستاهای اردبیل

تاثیر گردشگری بر توسعه‌ روستاهای اردبیل

تاثیر-گردشگری-بر-توسعه‌-روستاهای-اردبیل

پایان نامه تاثیر گردشگری بر توسعه‌ی روستاهای
اردبیل(مطالعه موردی:روستای مشکول)+ پرسشنامه

تعداد صفحات : 96 با فرمت ورد  و قابل ویرایش

 

چکیده

منظور از توسعه روستایی عموماً فرایند ارتقای کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردمیست که در نواحی نسبتاً منزوی
و با تراکم جمعیت کم زندگی می‌کنند. به طور سنتی توسعه روستایی بر بهره‌گیری از
 منابع طبیعی سرزمینی نظیر کشاورزی و جنگلداری متمرکز بوده است. به هر روی،
تغییرات در شبکه‌های تولیدی جهانی و شهری شدن فزاینده خصوصیات نواحی روستایی را
تغییر داده است. افزاش گردشگری، تولیدهای خاص، و تفریحات جایگزین استخراج منابع و
کشاورزی به عنوان محرک‌های اصلی اقتصادی شده‌اند.لذا،این پژوهش با هدف بررسی تاثیر
گردشگری بر توسعه‌ی روستاهای اردبیل(مطالعه موردی:روستای مشکول) انجام شده
است.برای نیل به این هدف، توسعه روستا را در سه حوزه(اقتصادی،فرهنگی و محیط زیستی)
مورد بررسی قرار دادیم.برای گردآوری اطلاعات لازم از منابع کتابخانه ای و مطالعه
میدانی(توزیع پرسشنامه) استفاده کردیم.نتایج تحقیق نشان می دهد توسعه گردشگری بر
توسعه اقتصادی(افزایش درامد و رفاه اهالی روستا) و توسعه فرهنگی روستای مشکول
تاثیر مثبت داشته است؛ ولی این امر موجب به خطر افتادن محیط زیست و تخریب منابع
طبیعی روستا شده است که این موضوع  توجه مسولان را برای جلوگیری از روند رو
به رشد آن می طلبد.

کلیدواژگان:توسعه گردشگری، توسعه روستایی، توسعه
اقتصادی، توسعه فرهنگی

 

 

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2بیان مساله

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش

1-4اهداف تحقیق

1-4-1هدف اصلی

1-4-2اهداف جزیی

1-5روش تحقیق

1-6فرضیه های تحقیق

1-6-1فرضیه اصلی

1-6-2فرضیه های فرعی

1-7سوالات تحقیق

1-7-1سوال اصلی

1-7-2سوالات فرعی

1-8 تعریف متغییرها

فصل
دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه

2-2 گردشگری

2-3 گردشگری روستایی

2-3-1قلمرو گردشگری
روستایی

2-4 گردشگری پایدار
روستایی

2-4-1اصول گردشگری پایدار
روستایی

2-4-2 سیاستهاي توسعه گردشگري پایدار روستایی

2-5 توسعه روستایی

2-5-1پيشينه توسعه

2-6تعريف روستا

2-6-1توسعه روستا

2-7ضرورت توسعه روستايي

2-7-1نقش توسعه روستايي
در توسعه ملي

2-8 توسعه پایدار

2-8-1 توسعه پایدار گردشگری روستایی

2-8-1-1 شاخصها
و معیارهای پایداری توسعه پایدار گردشگری روستایی

2-9گردشگری و توسعه پایدار روستایی

2-10 مروری بر مطالعات انجام شده

فصل3:معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 مقدمه

3-2 استان اردبیل

3-3 روستای مشکول

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته‌ها

4-1 مقدمه

4-2 شاخص های جمعیت شناختی اعضای نمونه

4-3یافته های تحقیق

فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری

5-1 مقدمه

5-2 بررسی سوالات وفرضیات پژوهش

5-2-1 فرضیات

5-2-2سوالات

5-3 محدودیت های پژوهش

5-4 پیشنهادات پژوهش

منابع

ضمائم

 

دانلود فایل

شناسایی عوامل موثر در گردشگری مکانهای تاریخی

شناسایی عوامل موثر در گردشگری مکانهای تاریخی

شناسایی-عوامل-موثر-در-گردشگری-مکانهای-تاریخی

شناسایی عوامل موثر در گردشگری مکانهای
تاریخی(مطالعه موردی:بازار تاریخی اردبیل
(

تعداد
صفحات : 58 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

فهرست
مطالب
 

 

فصل اول:کلیات تحقیق1

1-1مقدمه2

1-2طرح مساله4

1-3سوالات پژوهش5

1-4
اهداف پژوهش5

1-5روش گردآوری اطلاعات5

1-6روش انجام پژوهش5

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش6

2-1 مقدمه7

2-2 گردشگری7

2-3 گردشگر8

2-4دیدگاه‌ها
و عناصر گردشگری
11

 2-5انواع گردشگری13

2-5-1گردشگری فرهنگی13

2-5-2گردشگری هنری 14

2-5-3گردشگری تاریخی 14

2-5-4گردشگری تفرح و تفرج 17

2-5-5گردشگری دریایی17

2-5-6 گردشگری طبیعت گردی18

2-6
جاذبه
 ها‌ی گردشگری19

2-7مکان های تاریخی و گردشگری20

2-8بازار22

2-9عوامل موثر بر جذب
گردشگر
25

2-10پیشینه پژوهش29

فصل سوم:معرفی بازار تاریخی اردبیل34

3-1 معرفی اردبیل35

3-2بازار تاریخی اردبیل36

فصل چهارم :یافته های پژوهش41

4-1 مقدمه42

4-2 یافته های تحقیق43

4-3عوامل داخلی موثر بر گردشگری در بازار
تاریخی اردبیل 45

4-4عوامل خارجی موثر بر گردشگری بازار تاریخی
اردبیل 46

فصل پنجم :نتیجه گیری47

5-1 خلاصه و نتیجه گیری 48

منابع51

 

 

                                      

دانلود فایل

تاثیر گردشگری بر توسعه‌ روستاهای اردبیل

تاثیر گردشگری بر توسعه‌ روستاهای اردبیل

تاثیر-گردشگری-بر-توسعه‌-روستاهای-اردبیل

پایان نامه تاثیر گردشگری بر توسعه‌ی روستاهای
اردبیل(مطالعه موردی:روستای مشکول)+ پرسشنامه

تعداد صفحات : 96 با فرمت ورد  و قابل ویرایش

 

چکیده

منظور از توسعه روستایی عموماً فرایند ارتقای کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردمیست که در نواحی نسبتاً منزوی
و با تراکم جمعیت کم زندگی می‌کنند. به طور سنتی توسعه روستایی بر بهره‌گیری از
 منابع طبیعی سرزمینی نظیر کشاورزی و جنگلداری متمرکز بوده است. به هر روی،
تغییرات در شبکه‌های تولیدی جهانی و شهری شدن فزاینده خصوصیات نواحی روستایی را
تغییر داده است. افزاش گردشگری، تولیدهای خاص، و تفریحات جایگزین استخراج منابع و
کشاورزی به عنوان محرک‌های اصلی اقتصادی شده‌اند.لذا،این پژوهش با هدف بررسی تاثیر
گردشگری بر توسعه‌ی روستاهای اردبیل(مطالعه موردی:روستای مشکول) انجام شده
است.برای نیل به این هدف، توسعه روستا را در سه حوزه(اقتصادی،فرهنگی و محیط زیستی)
مورد بررسی قرار دادیم.برای گردآوری اطلاعات لازم از منابع کتابخانه ای و مطالعه
میدانی(توزیع پرسشنامه) استفاده کردیم.نتایج تحقیق نشان می دهد توسعه گردشگری بر
توسعه اقتصادی(افزایش درامد و رفاه اهالی روستا) و توسعه فرهنگی روستای مشکول
تاثیر مثبت داشته است؛ ولی این امر موجب به خطر افتادن محیط زیست و تخریب منابع
طبیعی روستا شده است که این موضوع  توجه مسولان را برای جلوگیری از روند رو
به رشد آن می طلبد.

کلیدواژگان:توسعه گردشگری، توسعه روستایی، توسعه
اقتصادی، توسعه فرهنگی

 

 

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2بیان مساله

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش

1-4اهداف تحقیق

1-4-1هدف اصلی

1-4-2اهداف جزیی

1-5روش تحقیق

1-6فرضیه های تحقیق

1-6-1فرضیه اصلی

1-6-2فرضیه های فرعی

1-7سوالات تحقیق

1-7-1سوال اصلی

1-7-2سوالات فرعی

1-8 تعریف متغییرها

فصل
دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه

2-2 گردشگری

2-3 گردشگری روستایی

2-3-1قلمرو گردشگری
روستایی

2-4 گردشگری پایدار
روستایی

2-4-1اصول گردشگری پایدار
روستایی

2-4-2 سیاستهاي توسعه گردشگري پایدار روستایی

2-5 توسعه روستایی

2-5-1پيشينه توسعه

2-6تعريف روستا

2-6-1توسعه روستا

2-7ضرورت توسعه روستايي

2-7-1نقش توسعه روستايي
در توسعه ملي

2-8 توسعه پایدار

2-8-1 توسعه پایدار گردشگری روستایی

2-8-1-1 شاخصها
و معیارهای پایداری توسعه پایدار گردشگری روستایی

2-9گردشگری و توسعه پایدار روستایی

2-10 مروری بر مطالعات انجام شده

فصل3:معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 مقدمه

3-2 استان اردبیل

3-3 روستای مشکول

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته‌ها

4-1 مقدمه

4-2 شاخص های جمعیت شناختی اعضای نمونه

4-3یافته های تحقیق

فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری

5-1 مقدمه

5-2 بررسی سوالات وفرضیات پژوهش

5-2-1 فرضیات

5-2-2سوالات

5-3 محدودیت های پژوهش

5-4 پیشنهادات پژوهش

منابع

ضمائم

 

دانلود فایل

پایداری محیط زیست وتاثیر آن برگردشگری مطالعه موردی (شهرستان نمین)

پایداری محیط زیست وتاثیر آن برگردشگری مطالعه موردی (شهرستان نمین)

پایداری محیط زیست وتاثیر آن برگردشگری مطالعه موردی (شهرستان نمین)

پایداری محیط زیست وتاثیر آن برگردشگری مطالعه موردی (شهرستان نمین) صنعت گردشگری از دیر باز مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت ودر ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند. شهرستان نمین با دارا بودن توان های توریستی می تواند شرایط مناسب تری جذب گردشگران داخلی وخارجی داشته باشد. مقاله در 60 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

پروژه کارشناسی تأثیر توریسم بر توسعه شهری مشکین شهر

پروژه کارشناسی تأثیر توریسم بر توسعه شهری مشکین شهر

پروژه کارشناسی تأثیر توریسم بر توسعه شهری مشکین شهر

پروژه کارشناسی تأثیر توریسم بر توسعه شهری مشکین شهر در بسياري از كشورهاي جهان مانند فرانسه، نروژ، سوييس، تركيه و بسياري ديگر از كشورها صنعت توريسم به عنوان منبع مهم براي توسعة سطح اقتصادي و اجتماعي مردم محسوب مي شود. اين صنعت، به ويژه اگر در كشورهاي كمتر توسعه يافته مورد توجّه قرار گيرد مي تواند سبب افزايش درآمد قشرهاي مختلف، كاهش بيكاري، توسعة سطح اقتصادي و در نتيجه بهبود كيفيّت زندگي مردم شود. اما اگر صنعت توريسم بدون ملاحظات زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي توسعه يابد، ممكن است در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي آسيب هاي جدّي و جبران ناپذيري را به وجود آورد به طور کلي، اکثر جهانگردان به دنبال مکان هايي هستند که از کيفيت محيطي بالايي برخوردار باشد. آن ها دوست دارند از جاهايي بازديد کنند که جذاب،

اطلس کامل ژئوتوریسم و گردشگری استان گلستان

اطلس کامل ژئوتوریسم و گردشگری استان گلستان

 اطلس کامل ژئوتوریسم و گردشگری استان گلستان

اطلس کامل ژئوتوریسم استان گلستان دانلود اطلس کامل ژئوتوریسم استان گلستان با فرمت pdf و در 135صفحه که توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه شده و این فایل به عنوان کامل ترین و جامع ترین فایل درباره اطلس ژئوتوریسم استان گلستان می باشد و شامل موارد زیر می باشد: 1- چکیده 2- موقعیت جغرافیایی استان گلستان 3- معرفی استان گلستان راه های ارتباطی جمعیت استان اقتصاد استان ترکیب قومی، زبانی و مذهبی سوغاتی های استان گلستان 4- عوارض طبیعی سیلاب ها 5- پوشش های گیاهی استان 6- مراتع استان گلستان 7- شهرستان های استان گلستان شهرستان گرگان