پروژه درس کنترل کیفیت آماری

پروژه درس کنترل کیفیت آماری

پروژه درس کنترل کیفیت آماری

هدف از کنترل کیفیت فرآيندي كه تحت كنترل آماري مي باشد لزوما“ مشخصه هاي فني را ارضاء نمي كند. فرآيند توانا فرآيندي است كه قابليت ارضاء مشخصه هاي فني را داشته باشد . حذف كردن تاثير نوسانات خاص و كم كردن نوسانات عام در فرآيندها هدف اصلي انجـــام كنترل آماري فرايند ميباشد . فرآيندي تحت كنترل آماري است كه داراي توزيع نرمال باشد . فرآيندي تحت كنترل آماري است كه توزيع فرآيند در بلند مدت قابل نگهداري باشد. این محصول در قالب word و در 35 صفحه به همراه تصاویر