مجموعه کارت های ترکیب نشانه ها فارسی اول دبستان

مجموعه کارت های ترکیب نشانه ها فارسی اول دبستان

مجموعه کارت های ترکیب نشانه ها فارسی اول دبستان

ترکیب حروف صامت و مصوت به جهت داشتن اهمیت فراوان در خواندن و نوشتن و آموزش صدا کشی دارای اهمیت زیادی در پایه اول ابتدایی است. بنابراین وجود ابزار آموزشی که هم باعث سهولت یادگیری از طرف دانش آموزان و هم سهولت استفاده از طرف مربی و موثر بودن در یادگیری شود دارای اهمیت فراوان است. کارت های ترکیب نشانه ، از بسیاری جهات دارای برتری های زیادی نسبت به جداول ترکیب در کلاس و جداول ترکیب کاغذی هستند که باعث یادگیری دقیق در کلاس و باز گذاشتن دست مربیان و آموزگاران برای ارائه به روش های مختلف می شوند. همچنین می تواند زمینه ساز طراحی انواع جدیدی از روش های تدریس شود. « دارای راهنمای استفاده و آماده سازی و راهنمای تدریس »