خلاصه کتاب آموزش ویراستاری و درست نویسی . حسن ذوالفقاري

خلاصه کتاب آموزش ویراستاری و درست نویسی . حسن ذوالفقاري

خلاصه کتاب آموزش ویراستاری و درست نویسی . حسن ذوالفقاري

خلاصه کتاب آموزش ویراستاری و درست نویسی . حسن ذوالفقاري ما در مبحث نخست به تعریف ویرایش و انواع ویرایش و در مبحث دوم به تعریف ویراستار و وظایف آن میپردازیم و بعد درمبحث دیگر به تعاریف انواع ویرایش و نوع تقسیم بندی آن میپردازیم و در مبحث دیگر به تعریف سطح و میزان ویرایش نظری میکنیم و با معیارهای ضرورت ویرایش زبانی اشنا میشویم و در مبحث پایانی با نشانه گذاری وتعریف آن واقسام آن اشنا میشویم .

خلاصه کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم

خلاصه کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم

خلاصه کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم

خلاصه کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم نوشته شده توسط: علی اکبر فرهنگی, ابوالفضل دانایی, رقیه جامع موضوع: ارتباط در رشد اقتصادی – کشورهای در حال رشد ، کشورهای در حال رشد – سیاست اقتصادی

کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم

کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم

کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم

کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم نوشته شده توسط: علی اکبر فرهنگی, ابوالفضل دانایی, رقیه جامع موضوع: ارتباط در رشد اقتصادی – کشورهای در حال رشد ، کشورهای در حال رشد – سیاست اقتصادی