دانلود جزوه قانون دیوان محاسبات و اصلاحات بعدی آن

دانلود جزوه قانون دیوان محاسبات و اصلاحات بعدی آن

دانلود جزوه قانون دیوان محاسبات و اصلاحات بعدی آن

. . فهرست جزوه : . – قانون دیوان محاسبات کشور – مصوب 1361/11/11 . – قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور – مصوب 1362/4/16 . – دستورالعمل تبصره ماده 3۹ قانون دیوان محاسبات کشور – مصوب 1387/10/9 . – آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور . . نکته : به همراه جزوه مذکور ، قانون محاسبات عمومی در 140 ماده و همچنین یک جزوه در خصوص قانون محاسبات عمومي و قانون ديوان محاسبات كشور نیز ارائه گردیده است. . . . . . .