مقاله کودکان تیزهوش

مقاله کودکان تیزهوش

مقاله کودکان تیزهوش

هوش یکی از جذابترین و جالب توجه ترین نیروهای روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت قابل مشاهده است. هوش هرفرد به مجموعه عملکردهای وی درکلیه امورزندگی اطلاق میشود . کودک تیزهوش نیز چون سایر کودکان است و به همین لحاظ باید نیازهای کودکانه اش را مانند تمامی اطفال اعم از عادی، ناشنوا، عقب مانده، نابینا، برطرف نمود و به دلیل تیزهوشی نباید از وظیفه ای معاف شود، یا خواستهای کودکانه اش سرکوب گردد. قبل از تشکیل هر کلاس یا آموزشگاه، برای اینگونه کودکان باید نیروی انسانی و بخصوص مربی که اصلی ترین رکن آموزش است تأمین شود. طریقه گزینش و استفاده از آزمون ها باید