دانلودکتاب زندگی نامه کوروش

دانلودکتاب زندگی نامه کوروش

دانلودکتاب زندگی نامه کوروش

دانلودکتاب زندگی نامه کوروش معرفی کتاب زندگی کوروش کتاب زندگی کوروش اثر گزنفون ، پیش از آن که زندگى‌نامه‌ى کوروش باشد، درس‌نامه‌ى زندگى‌ست که در کنار داستانى شیرین و خواندنى مى‌آموزد چه‌گونه راه‌هاى خوشبختى را هموار کنیم. این کتاب را گزنفون (Xenophon) در دو هزار و چهارصد سال پیش نگاشته است و اگر تا امروز در دسترس جهانیان قرار دارد و هنوز خوانده مى‌شود، بیش از هر چیز دیگر به قلم شیواى نگارنده‌اش وام دارد و به اندیشه‌ى والا و توانمندى که در پشت واژه‌هاى زیبا و عبارت‌هاى پرمعنایش موج مى‌زند. گزنفون در کتاب زندگی کوروش (The Education Of Cyrus) براى زِبَردستان، آیین سرورى را برمى‌شمارد و به زیردستان شیوه‌هاى فرمان‌گزارى را مى‌نماید. بر سپهبدان رازهاى لشکرکشى، لشکربرى، و پیروزى بر

دانلودکتاب زندگی نامه کوروش

دانلودکتاب زندگی نامه کوروش

دانلودکتاب زندگی نامه کوروش

دانلودکتاب زندگی نامه کوروش معرفی کتاب زندگی کوروش کتاب زندگی کوروش اثر گزنفون ، پیش از آن که زندگى‌نامه‌ى کوروش باشد، درس‌نامه‌ى زندگى‌ست که در کنار داستانى شیرین و خواندنى مى‌آموزد چه‌گونه راه‌هاى خوشبختى را هموار کنیم. این کتاب را گزنفون (Xenophon) در دو هزار و چهارصد سال پیش نگاشته است و اگر تا امروز در دسترس جهانیان قرار دارد و هنوز خوانده مى‌شود، بیش از هر چیز دیگر به قلم شیواى نگارنده‌اش وام دارد و به اندیشه‌ى والا و توانمندى که در پشت واژه‌هاى زیبا و عبارت‌هاى پرمعنایش موج مى‌زند. گزنفون در کتاب زندگی کوروش (The Education Of Cyrus) براى زِبَردستان، آیین سرورى را برمى‌شمارد و به زیردستان شیوه‌هاى فرمان‌گزارى را مى‌نماید. بر سپهبدان رازهاى لشکرکشى، لشکربرى، و پیروزى بر