کتاب عجایب المخلوقات در تسخیرات

کتاب عجایب المخلوقات در تسخیرات

کتاب عجایب المخلوقات در تسخیرات

در این کتاب شکل هفتادو دو دیو سلیمانی و حضرت عزارائیل ،اسرافیل ،میکائیل و جبرائیل و شیاطین و پیر جادوگر توسط نویسنده کتاب به صورت رنگی کشیده شده است و در مورد آنها توضیح داده شده است بهمراه دعا ها و طلسمات در علوم غریبه