کتاب احضار ارواح سحر جادو ها دیدار ارواح وشیاطین طلسم ها

کتاب احضار ارواح سحر جادو ها دیدار ارواح وشیاطین طلسم ها

کتاب احضار ارواح سحر جادو ها دیدار ارواح وشیاطین طلسم ها

ایران گنج کاوش نظرات و عقاید نویسنده این کتاب را قبول یا رد نمی کند و هیچگونه تعهد در قبال انجام دستور العمل های این کتاب ندارد از در اختیار قرار دادن مطالب این کتاب در دسترس افراد سود جو ویا افراد بی اطلاع از این علوم خود داری کنید این مجموعه صرفا جهت تحقیقات پژوهش و برسی این علوم برای محققان تهیه گردید عرضه و توضیع می گردد کتاب چاپ پاکستان می باشد . کتاب احضار ارواح، سحر و جادوها، دیدار ارواح و شیاطین، طلسم ها کتاب قدیمی چاپ یکی از انتشارات پاکستان به زبان فارسی نوشته شده است این کتاب بسیار شگفت انگیز است و از طرح های طلسم ها و جادو ها صحبت میکند از مطالبی میگوید که در هیچ کتابی ذکر نشده است مطالبی قدیمی که شما را