کار اموزی ساختمان

کار اموزی ساختمان

کار اموزی  ساختمان

کار آموزی گذارش نام درس: کارآموزی 1397 فهرست مقدمه…………………………………………………………4 تاریخچه………………………………………………………5 تعاریف……………………………………………………….6 اجرای ساختمان های فولادی …………………………………7 مراحل اجرای ساختمان های فولادی………………………….8 تاریخچه سقف کوبیاکس و تیرچه بلوک……………………..22 اجرای سقف کوبیاکس………………………………………23 اجرای سقف تیرچه و بلوک…………………………..32 مقدمه) کارامزی در واقع یک نوع نظام اموزشی است که در ان به کار اموزان با توجه به مهارت های مورد نیازشاناموزش داده میشود . کارآموزان مهارت های مورد نیاز شغل اینده