خلاقیت 4

خلاقیت 4

خلاقیت 4

کاردستی وخلاقیت وابتکار
مخصوص دانش اموزان وعلاقه مندان به کارهای دستی وابتکاری در منزل ومحل کار
با دیدن این خلاقیتها ضمن اینکه با 60 نوع خلاقیت وکار دست ساز آشنا می شوید می توانید از انها ایده والگو
گرفته وخودتان دست به ابتکار وخلاقیت در زندگیتان بزنید.ومی بینید که با وسایل دور ریز وساده دور وبرمان چه
چیزهای ارزشمند وکاربردی می توان ساخت.
اموزش خلاقیت ونوآوری در همه سنین
چیزی که ما ایرانیان بیشتر به آن نیاز داریم….