آناتومی بدن انسان

آناتومی بدن انسان

آناتومی بدن انسان

با یک آموزش دیگر با شما هستم در این آموزش آناتومی بدن آشنا ميشد كه شامل مواد زير ميباشد : نـقش اسـکلت در بــدن ، انــواع اســـتخوان های ســر ، اســتخوان های تــنه قـفسه سینه ، اسـتخوان های دست و پا ، اسـتخوان شـانه ، اسـتخوان نـیمه لگن