تصمیم گیری مشترک در پزشکی

تصمیم گیری مشترک در پزشکی

تصمیم گیری مشترک در پزشکی

تصمیم گیری مشترک در پزشکی تصميم گيری مشترک در پزشکی (SDM) فرایندی است که هم بيمار و هم پزشک در فرایند تصميم گيری پزشکی مشارکت دارند. ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی، درمان ها و جایگزین ها را به بیماران برای ارائه منابع ضروری به آن ها جهت انتخاب گزینه درمان که بهترین سازگاری را با باورهای شخصی و فرهنگی آن ها دارد، توضیح می دهند. در 17 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي شهرستان اردبیل

ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي شهرستان اردبیل

ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي شهرستان اردبیل

بررسي ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي شهرستان اردبیل چکیده رضايت بيمار يكي از ابعاد كيفيت مراقبت را تشكيل مي دهد و هدف نهايي از مطالعات رضايتمندي بهبـود كيفيـت خدمات بهداشتي درماني و ارتقاي مستمر مراكز بيمارستاني و اعتلاي بهداشت و درمـان كشـور اسـت. بـه همـين منظـور رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي اردبیل توسط پرسشنامه اي كـه شـامل مشخصـات دموگرافيك بيمار و سؤالاتي در مورد پذيرش، خدمات پزشكان، خدمات پرستاري، تجهيزات و دارو و فضاي فيزيكي بود، سنجيده شد. دارای مواد و روش ها ادبیات آمار و… می باشد. این فایل به صورت ورد در 15 صفحه قابل ویرایش می باشد.

میزان رضایتمندي استفاده کنندگان از خدمات آمبولانس بیمارستان امام خمینی (ره)

میزان رضایتمندي استفاده کنندگان از خدمات آمبولانس بیمارستان امام خمینی (ره)

میزان رضایتمندي استفاده کنندگان از خدمات آمبولانس بیمارستان امام خمینی (ره)

بررسی میزان رضایتمندي استفاده کنندگان از خدمات آمبولانس بیمارستان امام خمینی (ره) در شهرستان اردبیل چکیده یکی از روش هاي ارزشیابی خدمات، سنجش میزان رضایتمندي از کیفیت ارائه آنها می باشد. رضایتمندي بیمار مفهومی است که امروزه در مراقبت هاي پزشکی اهمیت بسیار ویژه اي یافته است و این امر در سیستم آمبولانس پیش بیمارستانی از اهمیت بیشتري برخوردار است. لذا این مطاله با هدف بررسی میزان رضایتمندي مراجعین از خدمات آمبولانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل انجام یافته است. این فایل در 16 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.