پروژه کار آموزی در ساختمان های فلزی و بتنی و نحوه اجرای آنها

پروژه کار آموزی در ساختمان های فلزی و بتنی و نحوه اجرای آنها

پروژه کار آموزی در ساختمان های فلزی و بتنی و نحوه اجرای آنها

پروژه کار آموزی که برای دانلود قرار داده ایم مربوط به کارآموزی در محل اجرای پروژه های ساختمان بتنی و همچنین فلزی میباشد و در آن به تفصیل در مورد مراحل اجرای انواع سازه های بتنی و فلزی اشاره گردیده است . لازم به ذکر است که متون داخل پروژه به گونه ای نوشته شده است که میتواند در برگیرنده همه نقاط اقلیمی و شهرهای مختلف ایران باشد. برای شناخت بیشتر این پروژه ما فهرست محتوای آن را در اینجا قرار داده ایم که به شرح زیر است: فهرست مطالب عناوین شماره صفحه فصل اول : 1- معرفي مكان كارآموزي 1 فصل دوم ( مراحل اجراي پروژه ) : 1- آماده سازي محوطه2 2- گود برداري و پي كني3 2-2- روشهاي گود برداري و پي كني4 3- پياده كردن نقشه 5 4- بتن مگر يا بتن