راهنمایی انتخاب رشته تحصیلی دبیرستان

راهنمایی انتخاب رشته تحصیلی دبیرستان

راهنمایی انتخاب رشته تحصیلی دبیرستان

انسان هر لحظه در مقابل انتخاب های متعددی قرار دارد. بعضی از این انتخاب ها نقش حیاتی در سرنوشت ما دارند و تصمیم گیری در مورد آنها عواقب مثبت و منفی زیادی را به دنبال دارد، به طوری که گاهی از انتخاب خود خشنود و راضی و گاهی پشیمان هستیم. بعضی از این انتخاب ها تا سال های سال زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار می دهند. انتخاب رشته تحصیلی به علت حساسیت و اهمیتی که در آینده شغلی، فرهنگی و اجتماعی فرد دارد، یکی از انتخاب های مهم و حساس زندگی محسوب می شود. انتخاب رشته تحصیلی به دلیل اثر پذیری از عوامل گوناگون فردی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی، اهمیت خاصی که در تعیین سرنوشت افراد دارد، تصمیمی دشوار و مستلزم تامل و دقت ویژه است. انتخاب فرایندی تعاملی است. هر انتخاب ما روی