شبیه سازی یک سیستم فازی در محیط متلب به منظور پیشگویی سری زمانی بی نظمی مکی گلاس

شبیه سازی یک سیستم فازی در محیط متلب به منظور پیشگویی سری زمانی بی نظمی مکی گلاس

شبیه سازی یک سیستم فازی در محیط متلب به منظور پیشگویی سری زمانی بی نظمی مکی گلاس

به آمار جمع آوری شده مربوط به متغیری كه قرار است پیش‌بینی شود و در دوره‌های زمانی گذشته موجود است، اصطلاحا سری زمانی گفته می‌شود. پیش گویی سری های زمانی یک مساله‌ی کاربردی مهم است. کاربردهای سری زمانی را می توان در حوزه های اقتصاد،تجارت، کنترل موجودی و تولید، پیش بینی هوا، پردازش سیگنال، کنترل و سایر زمینه ها پیدا نمود. سری زمانی بی نظم مکی گلاس به ازای مقادیر تاخیر بالا از خود رفتاری آشوبناک نشان می دهد. یعنی فوق العاده به شرایط اولیه حساس است و کوچکترین انحراف در شرایظ اولیه منجر به یک انحراف بزرگ در خروجی می گردد. این پروژه یکی از تمرینات کتاب سیستم های فازی ترجمه دکتر تشنه لب است که مرجع اصلی درس کنترل فازی محسوب می گردد.