پروژه طراحی سازه بتنی چهار طبقه با دیوار برشی و سقف دال بتنی و تیرچه بلوک

پروژه طراحی سازه بتنی چهار طبقه با دیوار برشی و سقف دال بتنی و تیرچه بلوک

پروژه طراحی سازه بتنی چهار طبقه با دیوار برشی و سقف دال بتنی و تیرچه بلوک

اين پروژه طراحي سازه و فونداسيون يک ساختمان اسکلت بتني چهار طبقه به همراه تمام کنترل ها، محاسبات دستي آرماتور هاي تير و ستون و فونداسيون، دفترچه محاسبات بسيار کامل با تصوير و همچنين نقشه هاي اجرايي است طراحي بر اساس ويرايش 92 آيين نامه هاي مقررات ملي انجام شده طراحي سازه بتني با نرم افزار etabs 15.2.2 مي باشد فونداسيون نواري و طراحی دال بتنی با نرم افزار safe 14 و نقشه هاي اجرايي با autocad 2015 ترسيم گرديده است سقف پروژه از نوع دال بتني و تيرچه بلوک مي باشد و سيستم باربري جانبي قاب خمشي بتني ويژه و و قاب خمشي با ديوار برشي ويژه است پروزه بسيار کامل و داراي نکات آموزشي بسيار دقيق مي باشد دقت شود اين پروژه

پروژه طراحی سازه بتنی چهار طبقه با سقف تیرچه بلوک

پروژه طراحی سازه بتنی چهار طبقه با سقف تیرچه بلوک

پروژه طراحی سازه بتنی چهار طبقه با سقف تیرچه بلوک

اين پروژه طراحي سازه و فونداسيون يک ساختمان اسکلت بتني چهار طبقه به همراه تمام کنترل ها، محاسبات دستي آرماتور هاي تير و ستون و فونداسيون، دفترچه محاسبات بسيار کامل با تصوير و همچنين نقشه هاي اجرايي است طراحي بر اساس ويرايش 92 آيين نامه هاي مقررات ملي انجام شده طراحي سازه بتني با نرم افزار etabs 15.2.2 مي باشد فونداسيون نواري با نرم افزار safe 14 و نقشه هاي اجرايي با autocad 2015 ترسيم گرديده است سقف پروژه از نوع تيرچه بلوک مي باشد و سيستم باربري جانبي قاب خمشي بتني ويژه + قاب خمشي با ديوار برشي ويژه است پروزه بسيار کامل و داراي نکات آموزشي بسيار دقيق مي باشد دقت شود اين پروژه به عنوان راهنما و مبنايي براي انجام