پروژه داده کاوی با نرم افزار weka

پروژه داده کاوی با نرم افزار weka

پروژه  داده کاوی با نرم افزار  weka

داده کاوی با نرم افزار WEKA دیتاست (Balloons ) در این پروژه هدف پیاده سازی داده کاوی روی داده های دیتا ست های UCI هست ، که برای این کار از یک دیتا از داده های UCI استفاده شده است ودر محیط نرم افزار WEKA عمل داده کاوی و تحلیل داده ها انجام می شود. مقدمه : درطول سال های اخیر