بررسی تاثیر رزضایت شغلی برماندگاری کارکنان بامیانجی گری شادکامی سازمانی درکارکنان آب وفاضلاب

بررسی تاثیر رزضایت شغلی برماندگاری کارکنان بامیانجی گری شادکامی سازمانی درکارکنان آب وفاضلاب

بررسی تاثیر رزضایت شغلی برماندگاری کارکنان بامیانجی گری شادکامی سازمانی درکارکنان آب وفاضلاب

رابطه مستقیم رضایت شغلی کارکنان باماندگاری کارکنان با میانجیگری شادکامی سازمانی در کارکنان بر همگان محرز است. به طور کلی ضرورت ارتباط با کارکنان و به طور خاص تامین رضایت شغلی کارکنان برای یک شرکت، حصول ارتباطات ارزشمند و پایدار و در نهایت سودآوری شرکت است. بنابراین موفقیت یک شرکت وابسته به عملکرد کارکنان و میزان رضایت شغلی آنها است. بدین دلیل سنجش میزان رضایت کارکنان و تعیین عوامل اصلی موثر بر نارضایتی کارکنان کمک شایانی به حوزه مدیریت جهت بهبود عملکرد و اثربخشی کارکنان وماندگاری کارکنان با میانجی گری شادکامی ،می کند. بدین منظور این طرح پژوهشی در نظر دارد بر پایه مطالعات و تحقیقات مختلف به بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان و نیز پیش بینی میزان رضایت شغلی کارکنان بر اساس داده های جمع آوری شده از کارکنان شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان