پرسشنامه بررسی رابطه مالکیت روانشناختی و ویژگی­ های شخصیتی بر رفتار اشتراک دانش

پرسشنامه بررسی رابطه مالکیت روانشناختی و ویژگی­ های شخصیتی بر رفتار اشتراک دانش

پرسشنامه بررسی رابطه مالکیت روانشناختی و ویژگی­ های شخصیتی بر رفتار  اشتراک دانش

پرسشنامه بررسی رابطه مالکیت روانشناختی و ویژگی ­ های شخصیتی بر رفتار اشتراک دانش در قالب فایل ورد و دارای 45 سوال و جدول تفکیک سوالات بر اساس ابعاد پرسشنامه می باشد. در این پرسشنامه از پرسشنامه استاندارد وین داین و پیرس(2004) برای مالکیت روان‌شناختی مورد استفاده قرار گرفته است. اين پرسشنامه در بردارنده 9 سوال و دو بعد اسـت كه‌ عـبارتند‌: مالکیت شغلی و مالکیت سازمانی. بخش دوم این پرسشنامه دارای 17 سوال می‌باشد به منظور ارزیابی پنج بعد ویژگی های شخصیتی استفاده شده است. ساختار این پرسشنامه بر مبنای این پنج بعد (سازگاری، روان رنجوری، گشودگی، وظیفه شناسی و برون گرایی) است بخش سوم پرسشنامه دارای 19 سوال می‌باشد به منظور ارزیابی پنج بعد