دانلود مقاله الگوریتم تشخیص دست خط ( پردازش تصویر)

دانلود مقاله الگوریتم تشخیص دست خط ( پردازش تصویر)

دانلود-مقاله-الگوریتم-تشخیص-دست-خط-(-پردازش-تصویر)

دانلود مقاله الگوریتم تشخیص دست خط ( پردازش تصویر)

تعداد صفحات : 52 با فرمت ورد و قابل ویرایش

دراین پروژه یک سیستم برای تشخیص حروف گسسته دست نویس فارسی (32 حرف)  با استفاده از مدل اصلاح شده ای از شبکه ی عصبی neocognitron ارائه می شود در مرحله ی پیش پردازش سیستم با جدا کردن نقاط و سرکش های حروف، تعداد الگوهای مرجع از32 به 19 کاهش داده می شود. همچنین با استفاده از اطلاعات نقاط و سرکش ها، حروف در پنج گروه دسته بندی می¬شود. در مرحله ی طبقه بندی از شبکه¬ی عصبی neocognitron  استفاده می¬شود.
شبکه¬ی عصبی neocognitron به منظور استفاده در تشخیص الگو طراحی شده است و دارای قابلیت های تشخیص الگو مستقل از اندازه و محل الگو و همچنین با توانایی تحمل تغییر شکل و نویز در الگوی ورودی می-باشد. برای بکار گیری این شبکه عصبی در تشخیص حروف فارسی در مرحله¬ی آموزش و تشخیص آن اصلاحاتی انجام گرفته است. برای هرالگوی ورودی بستگی به اطلاعات نقاط و سرکش ها عمل طبقه بندی فقط در یکی از گروه های پنج گانه انجام می شود این عمل ضمن افزایش سرعت پاسخ دهی، درصد تشخیص را از 62.5 در مدل اصلی شبکه به 73.8 در مدل اصلاح شده افزایش داده است.

چکیده: 2

مقدمه5

انواع سیستمهای تشخیص کاراکتر دست خط.. 1

سیستم های تشخیص کاراکتر1

سیستم هایoff-line1

سیستمهای on-line2

مقایسه سیستم های تشخیصoff line-on line3

تاریخچه سیستم های تشخیص کاراکتر4

روش های تشخیص الگو6

روشهای آماری تشخیص الگو6

روشهای ساختاری تشخیص الگو7

کاربرد شبکههای عصبی در تشخیص الگو9

کاربرد های سیستم های تشخیص کارکتر10

یک روش موثر فازی برای بازشناسی حروف دستنویس… 11

شبکه عصبی LVQ14

حذف نقاط تنها17

پیاده سازی و اجرا 18

آزمایش یک کاراکتر19

بیان ویژگی های حروف زبان فارسی22

ويژگيهاي قالبي (الگو): 23

تعداد بخشها23

جايگاه بخشها24

نوع بخشها (شناسايي بخشها) 25

نقاط25

سرکج26

ويژگيهاي آماري27

ناحيهبندي27

نسبت ارتفاع به پهنا 28

تکنيکهايي جهت استخراج ويژگيها 29

تشخيص جايگاه بخشها 30

محور مختصات براي تشخيص جهتها 32

پردازش تصویر35

انواع پردازش تصویر41

تصاویر رقومی(دیجیتالی) 44

نتیجه گیری49

منابع50

دانلود فایل

بررسی سیستم‌های تشخیص صدا

بررسی سیستم‌های تشخیص صدا

بررسی-سیستم‌های-تشخیص-صدا

بررسی سیستم‌های تشخیص صدا

 تعداد صفحات : 45 با فرمت وردو قابل ویرایش

سيستم تشخيص گفتار نوعی فناوری است که به یک رايانه این امکان را میدهد که گفتار و کلمات گوینده را بازشناسی و خروجي آنرا به قالب مورد نظر، مانند “متن”، ارائه کند. در این مقاله پس از معرفی و تاريخچهاي ازفناوري سيستم‌های تشخيص گفتار، دو نوع تقسيم‌بندی از سيستم‌ها ارائه می‌شود، و سپس به برخی ضعف‌ها و نهایتاً کاربرد این فناوری اشاره می‌شود.

فصل اول: مروری بر سيستم تشخيص گفتار و کاربرد آن    

1-1 مقدمه

1-2 تعریف

فصل دوم:  تاریخچه فناوری تشخيص گفتار

2-1 تاریخچه فناوری تشخيص گفتار

2-2 سیستم‌های تشخیص گفتار چگونه عمل می‌کنند

2-3 عملکرد سيستم‌های تشخيص گفتار

1. تبدیل گفتاربه داده

2. تشخيص گفتار با استفاده از مدل (الگوریتم) آماری

2-4 سيستم‌های تشخيص گفتار: تقسيم بندی بر اساس عملکرد

1.تعداد گویندگان

2.شيوه صحبت کردن

3.اندازه بانک واژگان

2-5 سيستم‌های تشخيص گفتار: تقسيم بندی بر اساس برونداد

1.گفتار به متن

2. گفتار به گفتار (Speech To Speech)

3. گفتار به دستور (Speech To Command )

2-6 کاربرد فناوری تشخيص گفتار در کتابخانه

2-7 سيستم‌های تشخيص گفتار: ضعف‌ها و محدودیت‌ها

1. ورود سرو صدای محيط  (Noise)

2. اثر گذاری کلمات بر یکدیگر و نحوه تلفظ آنها

3. کلمات متشابه (Homonym)‌‌ ها

4. ایجاد سرو صدا

فصل سوم: پردازش صدا

3-1 پردازش صدا

تشخیص صدا یا شناسایی گوینده (Speaker Identification)

3-3 مدل مخفی مارکوف

3-4 ساختار شبیه سازی و آزمون

نتيجه‌گيری

مراجع

دانلود فایل

سیستم پردازش تصویر اثر انگشت

سیستم پردازش تصویر اثر انگشت

سیستم-پردازش-تصویر-اثر-انگشت

 

سیستم پردازش تصویر اثر انگشت

تعداد صفحات :  43 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 
بيومتريک علم تحيل ويژگي هاي فيزيولوژي و يا رفتاري و پايه خودکار سازي روش هاي شناسايي يک فرد بر اساس خصوصيات فيزيولوژي و يا رفتاري است. اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ¬ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ است. اﻛﺜـﺮ روشﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺸﻲ از اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ، اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ترین ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ میﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻔﺮد ﺣﻠﻘﻪ و دﻟﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ. دراین پژوهش ابتدا به تاریخچه انگشت نگاری, کاربردها و ویژگی های آن می¬پردازیم. در ادامه کارهایی که محققین در خصوص انگشت نگاری انجام داده اند از جمله سیستم انگشت نگاری و تشخیص انگشت نگاری توضیحاتی را مطرح می¬کنیم و در نهایت نتیجه گیری کلی را بیان می کنیم. 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و تاریخچه 

1-1-        مقدمه

1-2-        علم بیومتریک

1-3-        خطا در سیستم­های بیومتریکی

1-4-        انگشت نگاری

1-5-        تاریخچه انگشت نگاری

1-6-         تاریخچه انگشت نگاری غیرعلمی

1-7-        تاریخچه انگشت نگاری علمی

فصل دوم: مبانی علم انگشت نگاری 

2-1-        اثر انگشت

2-2-        طبقه بندی اثر انگشت

2-3-        خطوط روی انگشتان

2-4-        علل بوجود آمدن خطوط برجسته سر انگشتان

2-5-        علت اهمیت علم انگشت نگاری

2-6-         اصول علم انگشت نگاری

2-7-        تاثیر توراث در خطوط انگشتان

2-8-        دستگاه­های ثبت اثر انگشت

فصل سوم: سیستم تشخیص اثر انگشت 

3-1-        سیستم تشخیص اثر انگشت

3-2-        استخراج خصوصیات

3-3-        مرحله انطباق

3-4-        الگوریتم احراز هویت

نتیجه گیری 

فهرست تصاویر و جداول

شکل1: نمونه­ای از اثرانگشت سبابه

شکل2: نمونه­های اثرانگشت ثبت شده توسط دستگاه 

شکل3: اثر انگشت با استفاده از کاغذ و مرکب

شکل4: سنسور نوری 

شکل5: سنسور حساس به گرما

شکل6: سنسور امواج مافوث صوت

شکل7:الگوهای اثر انگشت

شکل8: سیستم تشخیص اثر انگشت

شکل9: استخراج خصوصیات

شکل10: الگوریتم استخراج مینوشیا

شکل11: انطباق اثر انگشت

شکل12: مینوشیا Neocognitron 

شکل13: پیش پرداز عکس 

شکل14: تصویر پس از پیش پردازش

شکل15: دسته بندی مینوشیا 

شکل16: ساختار شبکه 

شکل17: پردازش نکوگنیترون 

شکل18: ویژگی ترکیبی پیشنهادی

شکل19: تصویر اسکلتی 

دانلود فایل

دانلود مقاله شناسایی چهره افراد

دانلود مقاله شناسایی چهره افراد

دانلود-مقاله-شناسایی-چهره-افراد

شناسایی چهره افراد
تعداد صفحات : 35 با فرمت وردو قابل ویرایش
 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺳﺮﻋﺖ، ﺩﻗﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺎﻓﻪ، ﺭﻧﮓ ﭼﺸﻢ، ﻗﺪ، ﺭﻧﮓ ﻣﻮ ﺳﺮ ﻭ  …ﺑﺮﺍی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ .ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊی ﻭ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ  ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ در بر میگیرد که به Biometrics ﻣﻌﺮﻭﻓﻨﺪ. 
 

چکیده 

مقدمه 

آشنايي با سيستم هاي بيومتريك

طبقه بندي متدهاي بیومتریک   

o      بیومتریک هاي فیزیولوژیکی

o      چهره نگاری   

o      ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻇﺎﻫﺮي ﭘﻮﺳﺖ

o      ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺻﻮﺭﺕ 

o      ﻣﺪل ﺳﺎزي ﭘﻮﺳﺖ    

o      آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ-ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻟﺒﻪ

كاربردهاي شناسايي چهره      

روشهاي مورد استفاده براي شناسايي چهره

شناسايي با استفاده از تصاوير دوبعدي     

o      روشهاي شناسايي بر مبناي تصاوير دوبعدي

o      مزايا و معايب استفاده از تصاوير دوبعدي

شناسايي با استفاده از تصاوير سه بعدي   

o      روشهاي شناسايي با استفاده از تصاوير سه بعدي

روشهاي تركيبي

ﮐﻠﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه

ﭼﺮﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﻬﺮﻩ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟  

o      ژﺳﺖ           

o      ﺗﻨﻈﯿﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ 

o      دركﭼﻬﺮه       

o      ﺗﺸﺨﯿﺺ      

o      ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ

o      ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺑﺮوﻫﺎ  

o      ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ

o      رﺷﺪﺗﺼﺎﻋﺪي  

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ؟

ﺗﺸﺨﯿﺺﭼﻬﺮه ﻃﯽ روﻧﺪ ﭘﯿﺮي  

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﺪﯾﻮ   

ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎيﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ (ﺗﻌﻤﯿﻢ) 

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره 

نتيجه گيري و پيشنهادات   

منابع

دانلود فایل

دانلود مقاله تشخیص اثر انگشت

دانلود مقاله تشخیص اثر انگشت

دانلود-مقاله-تشخیص-اثر-انگشت

تشخیص اثر انگشت 
تعداد صفحات : 47 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 
كلمه بيو متريك از كلمه يوناني  biosبه معناي زندگي و كلمه metrikos به معناي اندازه گيري تشكيل شده است. همه ما مي دانيم كه ما براي  شناسايي همديگر از يك سري ويژگي هايي استفاده مي كنيم كه براي هر شخص به طور انحصاري است و از شخصي به شخص ديگر فرق مي كند كه از آن جمله مي توان به صورت و گفتار و طرز راه رفتن مي توان اشاره كرد. امروزه در زمينه هاي فراواني ما به وسايلي نياز داريم كه هويت اشخاص را شناسايي كند و بر اساس ويژگيهاي بدن اشخاص آن هارا بازشناسي كند و اين زمينه هر روز بيشتر و بيشتر رشد پيدا مي كند و علاقه مندان فراواني را پيدا كرده است. يك سيستم بيو متري اساساً يك سيستم تشخيص الگو است كه يك شخص را بر اساس بردار ويژگي هاي خاص فيزيولوژيك خاص يا رفتاري كه دارد باز شناسي مي كند. اثر انگشت یکی از قدیمی¬ترین و وسیع¬ترین فرم¬های استفاده شده در تشخیص بیولوژیکی است. هر فرد شناخته‌شده‌ای اثر انگشت منحصربه‌فرد و تغییرناپذیر دارد. بسیاری از تکنیک¬های تشخیص اثر انگشت بر پایه تطبیق جزئیات (minutiae) است و مطالعات خوبی روی آن انجام شده است. اما، این تکنیک همچنان از مشکلات مشترک با کیفیت ضعیف رنج می‌برد. یکی از مشکلات مهم تطبیق اثر انگشت اعوجاج است. اعوجاج هم موقعیت هندسی و هم‌ جهت را تغییر می‌دهد و منجر به بروز مشکلاتی در ایجاد تطبیقی بین اثر انگشت‌های متفاوت به‌دست‌آمده از انگشت‌های یکسان خواهد شد. علامت‌گذاری همه جزئیات (minutiae) با دقت بالا به‌گونه‌ای که با حذف جزئیات اشتباه همراه باشد مسئله دیگری است که هنوز در حال مطالعه است. کار ما در این تحقیق ترکیب بسیاری از روش‌ها برای ساخت یک استخراج‌کننده جزئیات و یک تطبیق‌دهنده آن‌ها است. ترکیب روش‌های گوناگون با تحقیق در مقاله‌های متفاوت به‌دست‌آمده است. همچنین تغییرات جدیدی نظیر قطعه‌بندی کردن با استفاده از عملیات مورفولوژی، بهبود نازک کردن، روش‌های حذف جزئیات اشتباه، علامت‌گذاری جزئیات با در نظر گرفتن خاص شمارش شاخه‌های سه‌گانه، یکی کردن جزئیات با تجزیه یک شاخه به سه انتها (Termination) و تطبیق در سیستم مختصات x-y بعد از دو گام در این تحقیق استفاده‌ شده است.  
 
فهرست

مقدمه

معرفی .

تشخیص اثر انگشت چیست

 تکنیک‌های تشخیص اثرانگشت

تاریخچه انگشت نگاری

انگشت نگاري   Finger– Scan

سيستم خودکارتشخيص اثرانگشت 

باز شناسي هويت از طريق اثر انگشت

انواع روشهای ثبت اثر انگشت

انواع روشهای تشخیص اثر انگشت

تشخیص هویت از روی اثر انگشت در بیومتریک با نرم افزار

معرفی نرم افزار

خصوصيات نرم افزار

مشخصات نرم افزار

امنیت جهان با انگشت نگاری

انطباق اثر انگشت

تشخیص خودکار اثر انگشت

الگوهای خطوط اصطکاکی

فرصت‌های مطالعاتی موجود

سنسورهای جدید

تصاویر کم کیفیت

محدوده‌هایی با همپوشانی کم و تغییرات غیرخطی

آثار انگشت به جا مانده در صحنه‌های جرم

آثار انگشت جعلی یا دستکاری شده

شکل هندسی دست‌ها و انگشتان

آینده‌ی شناسایی و تعیین هویت بر پایه خصوصیات زیستی

سنسورهای اثر انگشت

‌زنده بودن اثرانگشت وتشخیص هویت

الگوي دمايي نوك انگشت

تشخيص از طريق تعرق بافت انگشت 

روش هاي اندازه گيري دماي بافت

‌ايجاد گرما در محل قرار گيري انگشت

‌تشخيص زنده بودن اثر انگشت بر پايه آناليز ويولت

‌استفاده از آناليز خطوط برآمدگي انگشت توسط نورهاي تابيده شده

استفاده از آناليز Time-Series

‌استفاده از آناليز هاي فركانسي 

‌تشخيص بر پايه مدل فيلتر گبور

‌تشخيص توسط آناليز بويايي

 

‌تشخيص بر پايه آناليز اعوجاج سطح پوست 

‌ويژگي هاي استاتيك چند گانه

قابلیتهای سیستم تشخیص اثر انگشت

مزایای سیستم تشخیص

اسکن اثر انگشت

اسکن دست

طراحی و پیاده سازی سیستم تصدیق اثر انگشت با استفاده از استخراج جزییات

الگوریتم بهبود نازک­سازی

نتایج شبیه ­سازی

نتیجه گیری

 منابع

 

دانلود فایل