پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی

پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی

پاورپوینت-درس-دوازدهم-مطالعات-اجتماعی-پایه-نهم-در-جست-و-جوی-پیشرفت-و-رهایی-از-سلطه-خارجیپاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم – در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی
تعداد اسلاید : 46


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران

پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران

پاورپوینت-درس-یازدهم-مطالعات-اجتماعی-پایه-نهم-تلاش-برای-حفظ-استقلال-و-اتحاد-سیاسی-ایرانپاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم – تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران
تعداد اسلاید : 72


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پاورپوینت-درس-شانزدهم-مطالعات-اجتماعی-پایه-نهم-ایران-در-دوران-پس-از-پیروزی-انقلاب-اسلامیپاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم – ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
تعداد اسلاید : 64


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم انقلاب اسلامی ایران

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم انقلاب اسلامی ایران

پاورپوینت-درس-پانزدهم-مطالعات-اجتماعی-پایه-نهم-انقلاب-اسلامی-ایرانپاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم – انقلاب اسلامی ایران
تعداد اسلاید : 82

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه نهم ایران در دوران حکومت پهلوی

پاورپوینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه نهم ایران در دوران حکومت پهلوی

پاورپوینت-درس-چهاردهم-مطالعات-اجتماعی-پایه-نهم-ایران-در-دوران-حکومت-پهلویپاورپوینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه نهم – ایران در دوران حکومت پهلوی
تعداد اسلاید : 86


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم نهضت مشروطه

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم نهضت مشروطه

پاورپوینت-درس-سیزدهم-مطالعات-اجتماعی-پایه-نهم-نهضت-مشروطهپاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم – نهضت مشروطه
تعداد اسلاید : 82

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم ـ ارزش ها و کارکردهای خانواده

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم ـ ارزش ها و کارکردهای خانواده

پاورپوینت-درس-نوزدهم-مطالعات-اجتماعی-پایه-نهم-ـ-ارزش-ها-و-کارکردهای-خانوادهپاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم – ارزش ها و کارکردهای خانواده
تعداد اسلاید : 21


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم ـ هویت

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم ـ هویت

پاورپوینت-درس-هجدهم-مطالعات-اجتماعی-پایه-نهم-ـ-هویتپاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم – هویت
تعداد اسلاید : 38


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم ـ فرهنگ

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم ـ فرهنگ

پاورپوینت-درس-هفدهم-مطالعات-اجتماعی-پایه-نهم-ـ-فرهنگپاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم – فرهنگ
تعداد اسلاید : 44

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت فصل اول ریاضی پایه نهم مجموعه ها

پاورپوینت فصل اول ریاضی پایه نهم مجموعه ها

پاورپوینت-فصل-اول-ریاضی-پایه-نهم-مجموعه-هاپاورپوینت فصل اول ریاضی پایه نهم – مجموعه ها
تعداد اسلاید : 126

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل