بررسي رابطه بین هوش هیجانی و سبک های تصمیم گیری دانشجویان دانشگاه آزاد

بررسي رابطه بین هوش هیجانی و سبک های تصمیم گیری دانشجویان دانشگاه آزاد

بررسي رابطه   بین هوش هیجانی و سبک های تصمیم گیری دانشجویان   دانشگاه آزاد

جهت دریافت مدرک کارشناسی عنوان : بررسي رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور استاد : دانشجو : تابستان 97 چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی با مؤلفه های جسمانی، اجتماعی، افسردگی شدید، اضطراب و درکل سلامت روانی باشد شناساندن یک مسئله که چطور هوش هیجانی در سلامت روانی فرد می تواند تأثیرگذار باشد و با درنظر گرفتن اینکه خانواده ها با کلامشان وعملکردشان می توانند کودک را در جهت شناخت خود و رفتارش و در عین حال شناخت دیگران نقش داشته باشد و با