بسكتبال ( مقدماتی )

بسكتبال ( مقدماتی )

بسكتبال ( مقدماتی )

با یک آموزش دیگر با شما هستم در این آموزش انواع قوانین بسكتبال آشنا ميشد كه شامل مواد زير ميباشد : مهارت تعادل ، نحوه کار با توپ بسکتبال ، مهارت دریبل کردن ، انواع دريبل مهارت پاس دادن ، نحوه ریباند کردن ، نحوه تغییر مسیر ، انواع چرخش ها