تمرین برنامه نویسی : چاپ عبارت Hello World

تمرین برنامه نویسی : چاپ عبارت Hello World

تمرین برنامه نویسی : چاپ عبارت Hello World

زبان برنامه نویسی: پایتون در این سوال باید کاربر برنامه ای بنویسد که در خروجی عبارت زیر را چاپ کند. Hello World! لطفا توجه کنید که دقیقا باید این عبارت با علامت تعجب در انتها چاپ شود و کوچک و بزرگ بودن حروف هم مهم می باشد.

تمرین برنامه نویسی : محاسبه مساحت مستطیل

تمرین برنامه نویسی : محاسبه مساحت مستطیل

تمرین برنامه نویسی : محاسبه مساحت مستطیل

زبان برنامه نویسی: پایتون در این مسئله باید طول و عرض مستطیل را از ورودی بخوانید و مساحت آن را در خروجی چاپ کنید. ورودی مسئله شامل دو خط می باشد. خط اول شامل طول مستطیل و خط دوم شامل عرض مستطیل می باشد. یک خط در خروجی چاپ کنید که شامل مساحت مستطیل است. طول و عرض مستطیل اعداد صحیح مثبت هستند. لطفا هیچ چیز اضافه ای غیر از آنچه خواسته شده در خروجی چاپ نکنید، دقیقا ۲ عدد از ورودی بخوانید و یک عدد در خروجی چاپ کنید. عباراتی مانند lotfan arze mostatil ra vared کنید و از این قبیل متن ها را در خروجی چاپ نکنید باعث می شود برنامه ی شما درست داوری نشود.

تمرین برنامه نویسی : محاسبه دو برابر عکس یک عدد

تمرین برنامه نویسی : محاسبه دو برابر عکس یک عدد

تمرین برنامه نویسی : محاسبه دو برابر عکس یک عدد

زبان برنامه نویسی: پایتون برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی را از ورودی بخواند و دو برابر برعکس آن را در خروجی چاپ کند. می توانید اطمینان داشته باشید که ورودی حتما یک عدد سه رقمی است. مثلا اگر در ورودی عدد 765 زده شد در خروجی عدد 567*2 یعنی 1134 را چاپ کنید. ورودی نمونه 765 خروجی نمونه 1134