پاسخ تشریحی سوالات آزمون دکتری 94

پاسخ تشریحی سوالات آزمون دکتری 94

پاسخ تشریحی سوالات آزمون دکتری 94

استفاده درست از منابع معرفی شده برای کنکور دکتری در آزمون های ورودی و متعاقب آن کارهای پژوهشی نقش مهمی را ایفا می کند . باتوجه به گزینش کنکور دکتری که صرفاً در مرحله اول ، توانایی بالا و حل سوالات تستی است ارائه راحل های جامع و فراگیر در عین حال کوتاه و ساده می تواند روش مناسبی برای جوابدهی به این سوالات باشد .پاسخ های تشریحی ارائه شده در این سایت با بهرگیری از کتاب های مراجع اصلی و بکارگیری استدلال های بسیار زیبا و ساده در مسائلی که راحل های طولانی بسیار وقت گیر است ، توانسته تا حدودی بر این مشکل خائق آمده بسته ی اصلی را برای پیشبرد در این اهداف ارائه دهد. با توجه به اینکه در هرکدام از دروس مکانیک ، کوانتوم ،