مشخصات و اجرای تیرچه و بلوک

مشخصات و اجرای تیرچه و بلوک

مشخصات و اجرای تیرچه و بلوک

به صورت 3 فایل در یک پک : ويژگيهاي فني سقف تيرچه و بلوك اجزاي اصلي تشكيل دهنده سقف تيرچه و بلوك محدوديتها و ويژگيهاي فني سقف تيرچه و بلوك تكيه گاههاي موقت اجرايي سقف تیرچه و بلوک کُرمیت سقف پلیمری کُرمیت سقف کامپوزیت کُرمیت سقف کاذب سقف ضربی کُرمیت سقف کامپوزیت

نحوه طراحی و برنامه ریزی یک بنا 0تا100

نحوه طراحی و برنامه ریزی یک بنا 0تا100

نحوه طراحی و برنامه ریزی یک بنا 0تا100

برنامه ريزي:مشخص کردن فعالیت ها و برنامه ریزی زمانی طراحی: شرایط اقلیمی و جغرافیایی 1-طرح فازيك(مرحله اول) 2-طرح فازدو(مرحله دوم) تحليل سايت ومكان يابي ساختمان جهت گیری و مصالح و… .