نقشه مدار فلزیاب جرمن پالس،نقشه مدار فلزیاب تی ال دوازده هزار،مدار گنج یاب

نقشه مدار فلزیاب جرمن پالس،نقشه مدار فلزیاب تی ال دوازده هزار،مدار گنج یاب

نقشه مدار فلزیاب جرمن پالس،نقشه مدار فلزیاب تی ال دوازده هزار،مدار گنج یاب

نقشه مدار فلزیاب جرمن پالس،نقشه مدار فلزیاب تی ال دوازده هزار،نقشه مدار فلزیاب لامینوس مشخصات عمق زنی مدارفلزیاب جرمن پالس 1-حذف ذرات اتوماتیک 2-این فلزیاب در خاک های مرطوب حتی در زمان بارندگی کار میکند و رطوبت روی آن تاثیری ندارد 3-رد کردن ذرات و مواد معدنی قابلیت کار در نمک-شوره زار-ورطوبت-بارندگی وحذف ذرات ذرات ریزوپودری فلزی موجود در خاک 4-شناسایی فلزات سیستم صوتی تعدیلی ضربه ای 5-سیستم مورد نظر با ارتقاع لوپ بر اساس میدان مغناطیسی با لوپ منظور همان اندازه لوپ است یک در یک قادر به شناسایی فلز50 در 50 سانت در عمق دو متر براساس حجم و سطح است . 6-در این سیستم قسمت افزایش عمق نامحدود است یعنی بر اساس میدان مغناطیسی ایجاد شده با لوپ منظور همان