نرم افزار برآورد و صورت وضعیت نویسی فهرست بهای توزیع نیروی الکتریکی سال 98

نرم افزار برآورد و صورت وضعیت نویسی فهرست بهای توزیع نیروی الکتریکی سال 98

نرم افزار برآورد و صورت وضعیت نویسی فهرست بهای توزیع نیروی الکتریکی سال 98

نرم افزار تحت اکسل برآورد و صورت وضعیت نویسی فهرست بهای توزیع نیروی الکتریکی سال 98 قابل استفاده برای کلیه مترورها و مشاوران و پیمانکاران پروژه های عمرانی در رشته توزیع نیروی الکتریکی می باشد و بطور ویژه بهینه سازی شده برای آن دسته از کاربرانی تهیه شده که می خواهند با هزینه ای اندک و در سریع ترین زمان برآورد خود و یا صورت وضعیت های خود را انجام دهند. در این نرم افزار گزارش ریزمتره، خلاصه متره ، ریز مالی و خلاصه مالی در گزارش خروجی قابل دانلود و چاپ می باشد.