مقاله نویسی (هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح مقدماتی) 24 ساعت کد 99506152

مقاله نویسی (هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح مقدماتی) 24 ساعت کد 99506152

مقاله نویسی  (هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح مقدماتی) 24 ساعت کد 99506152

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون مقاله نویسی (هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح مقدماتی) کد دوره: 99506152 مدت دوره: 24 ساعت تعداد سئوالات: 20 سئوال فرمت فایل: PDF