مقاله لاتین مدل‌سازی کوانتومی منحنی یادگیری با ترجمه فارسی

مقاله لاتین مدل‌سازی کوانتومی منحنی یادگیری با ترجمه فارسی

مقاله لاتین مدل‌سازی کوانتومی منحنی یادگیری با ترجمه فارسی

اطلاعات مقاله کلیدواژه ها : منحنی یادگیری بسته بودن عملیاتی استخراج آنتروپی سیاست تکنولوژی چکیده منحنی‌های یادگیری ابزاری برای ارزیابی و طراحی استراتژی و سیاست هستند. ریسک در تصمیم‌گیری‌ها در مورد استراتژی و سیاست ممکن است بالا باشد و قابلیت اطمینان این منحنی‌ها به یک مساله جدی تبدیل شود. هدف از این مقاله نشان دادن این است که منحنی و نرخ یادگیری برای یک سیستم پایدار، ازیافته‌های اساسی در نظریه کوانتومی، ترمودینامیک ناموازنه و سایبرنتیک ، پدیدار می‌شود.سیستم یادگیری به عنوان یک spinor مدل سازی می شود که دو عملیات متمرکز، محاسبه و تولید را تشکیل می دهد. تفاوت فاز بین عملیات‌ها برای رفتار سیستم مهم است.