امنیت و رمز نگاری در رایانش ابری

امنیت و رمز نگاری در رایانش ابری

امنیت و رمز نگاری در رایانش ابری

گزارش کامل از رایانش ابری و روشهای امنیت و رمزنگاری در چهارفصل در 51 صفحه تهیه شده است که عنوانهای فصلها به شرح زیر است: تعریف رایانش ابری و مفاهیم امنیت ؛ چالش های امنیتی در ابر و راهکارهای آن، انواع حملات به ابر