شبكه های اجتماعی سواد رسانه ای و مسؤلیت ‍پذیری اجتماعی 8ساعت کد 99506786

شبكه های اجتماعی سواد رسانه ای و مسؤلیت ‍پذیری اجتماعی 8ساعت کد 99506786

شبكه های اجتماعی سواد رسانه ای و مسؤلیت ‍پذیری اجتماعی 8ساعت کد 99506786

دوره آموزشی آزمون شبکه های اجتماعی سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی کد دوره: 99506786 مدت دوره: 8 ساعت فرمت فایل: PDF

سنجش و ارزشیابی ویژه فرهنگیان متوسطه اول 20 ساعت کد 99506886

سنجش و ارزشیابی ویژه فرهنگیان متوسطه اول 20 ساعت کد 99506886

سنجش و ارزشیابی ویژه فرهنگیان متوسطه اول 20 ساعت کد 99506886

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون سنجش و ارزشیابی ویژه فرهنگیان متوسطه اول کد دوره: 99506886 مدت دوره: 20 ساعت فرمت فایل: PDF