پاورپوینت تویوتا شرکتی که دانشگاه بهره وری جهان است

پاورپوینت تویوتا شرکتی که دانشگاه بهره وری جهان است

پاورپوینت تویوتا شرکتی که دانشگاه بهره وری جهان است

تویوتا شرکتی که دانشگاه بهره وری جهات است تویوتا شرکت خود رو سازی که امروزه یکی از غول صنعتی جهان بشمار می رود وتوانسته است در مدت زمان کوتاهی با رقابت تنگاتنگ از غول های خودروسازی بزرگ جهان جلو زد و حتی بازار آنها را تصاحب کند . و در این اسلاید ها نویسنده بر آن است تا با بررسی رازهای موفقیت این شرکت بزرگ و برند جهانی ،این نکته را به تمام کارآفرینان ،صنعت گران و پژوهشگرن رشته های مدیریت ،اقتصاد و کارآفرینی روشن کند که اصول انکار ناپذیر مدیریت و برنامه ریزی ؛قطعا به موفقیت منتهی خواهد شد ،خواه این برنامه ریزی از طرف شرکت خودرو سازی تویوتا باشد و خواه آن عینک ساز ژاپنی در کارگاه کوچک و یا شرکتی چند ملیتی باشد و تنها نقطه اشتراک موفق ها از ناموفق