مسیر بندی دارو خانه های مناطق 22 گانه تهران

مسیر بندی دارو خانه های مناطق 22 گانه تهران

مسیر بندی دارو خانه های مناطق 22 گانه تهران

این محصول لیست کامل دارو خانه های تهران می باشد. که شامل موارد ذیل است 1- مسیر بندی کل دارو خانه های تهران جهت بازار یابی 2- مسیر بندی براساس مناطق 22 گانه تهران می باشد 3-هر منطقه براساس تعداد دارو خانه ها به چند مسیرطبقه بندی شده اند. که ویزیتور مربوطه به راحتی جهت مراجعه به دارو خانه می تواند از آن استفاده کند. 4- این لیست شامل نام دارو خانه ها . آدرس کامل . شماره تلفن و نام مسئول دارو خانه می باشد. 5 – این مسیر بندی برای اولین بارجهت استفاده شرکت های پخش دارویی و بهداشتی ارائه می گردد.