فرم طرح کنترلی Quality Control Plan

فرم طرح کنترلی Quality Control Plan

فرم طرح کنترلی Quality Control Plan

فرم برنامه کنترل ، مشخصه‌های کنترلی مرتبط با محصول یا فرآیند را در مراحل تحقق محصول به همراه روش‌های نمونه‌برداری و ابزارهای اندازه‌گیری،مسئول اندازه‌گیری مشخص ‌می‌نماید. سند برنامه کنترل یا فرم طرح کنترل جهت استانداردسازی و طرحریزی فرآیند تحقق محصول یا خدمات به‌کار گرفته می‌شود فرم برنامه کنترل یک سند زنده است منظور از سند زنده این است که فرم برنامه کنترل ،کنترل‌های جاری محصول و خدمات را تعیین می‌کند و در صورت تغییر در فرآیندها این سند باید به‌روزآوری شود بسیاری از سازمان‌ها بدون تعیین ایستگاه‌های کنترلی و نحوه کنترل محصول و خدمات ، اقدام به ثبت نتایج بازرسی می‌نمایند تکمیل سند طرح ‌کنترل یا Control Plan نیاز به تجربه یا تمرین دارد به منظور درک بهتر از اهمیت فرم طرح کنترل ،نمونه تکمیل شده از برنامه کنترل در این فایل ارائه ‌شده‌است که این نمونه