روش اجرايي پایش و ارزیابی تامین کنندگان

روش اجرايي پایش و ارزیابی تامین کنندگان

روش اجرايي پایش و ارزیابی تامین کنندگان

اهداف / Targets : هدف از تدوين اين روش اجرايي اطمينان از واجد شرایط بودن پیمانکاران برای برآورده ساختن انتظارات و همچنين تشريح نحوه ارزيابي و ارزيابي مجدد آنها مي باشد، به جهت اينكه خريدها از منابع ارزيابي شده انجام گردد و اطمينان كافي از تطابق كليه اقلام ورودي با مشخصات درخواست شده وجود داشته باشد و نيز توسعه سيستم مديريت كيفيت تأمين كننده از طریق شناسایی قابلیت های پیمانکاران دامنه عملكرد / Scope : كليه تأمين كنندگان اقلام مؤثر بر كيفيت مراجع / References : استاندارد / Standard ISO 2015 مسولیت / Responsibility : مدير بازرگاني و برنامه ريزي مسئوليت شناخت تأمين كنندگان جديد و همكاري با مدير تضمين كيفيت جهت