مسئـولیت مدنـــی خاص

مسئـولیت مدنـــی خاص

مسئـولیت مدنـــی خاص

«جزوه تایپ شده» مسئولیت های مدنـــــی خاص – ( حاوی 37صفحه) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد مهدیه دره شیری فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است.