کتاب مدیریت اجرایی پروژه ها

کتاب مدیریت اجرایی پروژه ها

کتاب مدیریت اجرایی پروژه ها

فهرست مطالب: مقدمه صاحبان پروژه سازماندهی مدیریت پروژه فرآیند طراحی و اجرای پروژه نیروی کار و مواد و مصالح و تجهیزات برآورد هزینه ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری تسهیلات قیمت عملیات اجرایی و مسایل قراردادی اصول برنامه ریزی و زمانبندی اجرایی تکنیک های پیشرفته در برنامه ریزی برپایی کنترل پروژه : زمانبندی، هزینه و کیفیت مدیریت پروژه از طریق ارزش خاصله کنترل هزینه، هدایت و حسابداری پروژه کنترل کیفیت و ایمنی در جریان اجرا سازمان و بکارگیری اطلاعات پروزه

مکاتبات قراردادی (انگلیسی) برای مدیران پروژه

مکاتبات قراردادی (انگلیسی) برای مدیران پروژه

مکاتبات قراردادی (انگلیسی) برای مدیران پروژه

کتاب مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی برای مدیران پروژه (چاپ چهارم)، توسط David Chappell تالیف و به ارائه فرمتهای متنوع مکاتبات اداری و قراردادی در پروژه پرداخته است که به مدیران پروزه توصیه می گردد.

مینی سیستم مدیریت پروژه

مینی سیستم مدیریت پروژه

مینی سیستم مدیریت پروژه

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ شاﻣﻞ 33 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ در 7 ﮔﺮوه اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روى ﻫﺮﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻓﻮق ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﺸﺮﯾﺤﻰ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ