شرح کار اکتشاف نفت و گاز

شرح کار اکتشاف نفت و گاز

شرح کار اکتشاف نفت و گاز

فهرست مطالب ﺑﺨﺶ 1 – ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺑﺨﺶ 2 – زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ 3 – ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ ﺑﺨﺶ 4 – ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺨﺶ 5 – ﺣﻔﺎری ﺑﺨﺶ 6 ﭘﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺨﺶ 7 – آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﺨﺶ 8 – ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺎزن

ساختار شکست کار Work Breakdown Structure

ساختار شکست کار Work Breakdown Structure

ساختار شکست کار Work Breakdown Structure

ساختار شکست کار به معنی خرد کردن یک کار یا محصول که قابلی شکسته شدن را دارد است. به منظور تسلط داشتن به کار باید بر روی تمامی زاویه های و چارچوب های آن احاطه داشت. ساختار شکست کار یا Work Breakdown Structure – WBS فعالیتها را بصورت نمودار درختی نمایش می دهد. این فایل ها شامل دو کتاب به زبان انگلیسی و فارسی که با ارائه مثالهایی به توضیح و تشریح این موضوع می پردازد.