مبانی نظری سواد مالی

مبانی نظری سواد مالی

مبانی نظری سواد مالی

مبانی نظری سواد مالی تعداد صفحات: 24 قالب: WORD قابل ویرایش فهرست مطالب فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق 2-2-1- بخش اول: سواد مالی 2-2-1-1- تعریف و مفهوم سواد مالی 2-2-1-2- تاریخچه سواد مالی 2-2-1-3- رویکرد‌های ارتقا سواد مالی 2-2-1-4- ضرورت‌های سواد مالی 2-2-1-5- جهت‌گیری در سواد مالی 2-2-1-6- تعریف و مفهوم سواد اقتصادی 2-2-1-7- سواد مالی و سواد اقتصادی 2-2-1-8- ضرورت سواد اقتصادی 2-2-1-9- تعریف و مفهوم دانش تجاري 2-2-1-10- ابعاد سواد مالی 2-2-3- بخش سوم: پیشینه