بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر گرايش كارآفريني سازماني در شهرک تولیدی

بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر گرايش كارآفريني سازماني در شهرک تولیدی

بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر گرايش كارآفريني سازماني در شهرک تولیدی

چکیده این پژوهش با هدف ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شهرک تولیدی شهرستان لامرد در سال 1395 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 316 نفر از کارکنان شهرک تولیدی شهرستان لامرد بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­طبقه­ای 174 نفر بعنوان حجم ­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع­آوري داده­ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی و روایی با استفاده از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونباخ بعنوان یکی از روش­های ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد که ضریب پایایی در مورد پرسشنامۀ استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون 90/0 و برای پرسشنامۀ استاندارد کارآفرینی سازمانی بارینگر و بلودُرن 80/0 بدست آمد و همینطور از روايي محتوا نیز بمنظور آزمون روايي پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از