دستورالعمل قیمت گذاری ریسک ها در مناقصه

دستورالعمل قیمت گذاری ریسک ها در مناقصه

دستورالعمل قیمت گذاری ریسک ها در مناقصه

اين مدرك كه "رویه قیمت گذاری ریسکها و تعیین مقدار contingency در مناقصات" ناميده شده و ناظر به مرحله قبل از عقد قرارداد مي باشد، با اهداف زير تهيه شده است: الف) تشريح روند شناسائي و تخصيص ريسك در مرحله قبل از انعقاد قرارداد (تعيين مسئوليتهاي كارفرما و پیمانکار در مقابل ريسكهاي اثرگذار بر پروژه) ب) تشريح نحوه قيمت گذاري (ارزش گذاري) ريسكها، براي تعيين قيمت پيشنهادي جهت شركت در مناقصات