اصول و مقررات پیمان

اصول و مقررات پیمان

اصول و مقررات پیمان

اصول و مقررات پیمان، طیف وسیعی از مباحث قراردادی و حقوقی حاکم بر روند اجرای پروژه ها را در بر می گیرد که آشنایی با آنها، متضمن عملکرد موفقیت آمیز یک پروژه خواهد بود. مهمترین مباحث مطرح در حوزه اصول و مقررات پیمان، در 6 بخش اصلی به شرح زیر تقسیم بندی شده است: تعاریف و کلیات بررسی انواع مناقصه ها و قانون مناقصات معرفی انواع روشهای قیمت گذاری در قراردادها معرفی انواع قراردادها و ساختار آنها (روشهای سه عاملی، دو عاملی، مدیریت پیمان و …) بررسی شرایط عمومی پیمان تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران