مدیریت ترویج فرهنگ نماز در مدارس (طرح مبین) 16 ساعت کد 92504037

مدیریت ترویج فرهنگ نماز در مدارس (طرح مبین) 16 ساعت کد 92504037

مدیریت ترویج فرهنگ نماز در مدارس (طرح مبین) 16 ساعت کد 92504037

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون مدیریت ترویج فرهنگ نماز در مدارس (طرح مبین) کد دوره: 92504037 مدت دوره: 16 ساعت تعداد سئوالات: 100 سئوال فرمت فایل: PDF