مدیریت ادعا در مراحل پیش از مناقصه، مناقصه، اجرای پروژه و پس از اجرای پروژه

مدیریت ادعا در مراحل پیش از مناقصه، مناقصه، اجرای پروژه و پس از اجرای پروژه

مدیریت ادعا در مراحل پیش از مناقصه، مناقصه، اجرای پروژه و پس از اجرای پروژه

مدیریت ادعا در مراحل پیش از مناقصه، مناقصه، اجرای پروژه و پس از اجرای پروژه فهرست : · دیباچه · مقدمه ای بر محیط پروژه ها ·

جزوه مديريت ادعا، مسائل فنی و حقوقی در طرحهاي عمرانی

جزوه مديريت ادعا، مسائل فنی و حقوقی در طرحهاي عمرانی

جزوه مديريت ادعا، مسائل فنی و حقوقی در طرحهاي عمرانی

هدف از آموزش كه بايستي در وهله اول بايد مورد توجه طرفین قرارداد قرار گیرد ايجاد سازوكارهايي براي پی شگیري از بروز دعاوي ا ست و در وهله بعد چنانچه علیرغم پیش بیني، مامي ساز و كارهاي لازم بازهم ادعا در پروژه بروز نمود بايد نسبت به جستجوي راهکارهاي قراردادي، حقوقي، قانوني و علمي براي حل و فصل ادعاها و در دعاوي پروژه برآمد به نحوی كه بیشترين منافع ممکن براي طرفین قرارداد می گردد. چکیده يکي از مشخصه های تو سعه اقتصادي هر كشور طرح هاي عمراني آن کشور مي با شد.در ارزيابي موفقیت طرح هاي عمراني آنچه بیش از همه عینیت دارد مهند سي فني آنها ا ست در حالي كه ممکن است عوامل ديگري كه به نظر نامرئي مي رسند نقش مهم و برجسته اي داشته باشند يکي از عواملي كه بنیان