مديريت منابع انساني

مديريت منابع انساني

مديريت منابع انساني

جكيده: برنامه ريزي منابع انساني به سازمان كمك مي كند تا از وضعيت نيروي انساني خود ، نيروهاي مازاد ،كمبود نيروي انساني در بخش هاي مختلف ويا در تعادل بودن آنها اطمينان حاصل كنند و مطمعن شوند كاركنان مناسب در مشاغل متناسبو در زمناسب منصوب شده اند برنامه ريزي نيروي انساني به سازمان كمك مي كند تا تغييرات سازماني و محيطي مرتبط با فعاليت هاي خود را با حداقل هزينه ها مورد ارزيابي قرارداده و نسبت به انطباق وضعيت سازماني با تغييرات رخ داده با حداقل هزينه اقدام نمايد. فايل حاصل به صورت پاورپونت در 22 اسلايد به طور حرفه اي طراحي گرديده است