متون فقه 3

متون فقه 3

متون فقه 3

این جزوه استثنا اسکن شده می باشد متون فقه 3 ( فصل ارث از کتاب لعمه دمشقیه شهید ثانی جلد دوم به همراه تمرین و پاسخ ) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد مهدی پناه فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است.